X

Thanh toán hợp đồng điều chỉnh giá

Tháng 5/2015, bên mình đã ký Hợp đồng tư vấn thiết kế cho dự án theo hình thức đơn giá điều chỉnh và theo tỷ lệ quy định tại Quyết định 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, do vướng mắc các thủ tục đầu tư (thay đổi Nghị định, Thông tư…) nên dự án đến tháng 7/2017 mới được duyệt báo cáo nghiên cứu kỹ thuật. Theo Tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu kỹ thuật được duyệt thì chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật được thay đổi theo Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Hiện nay, đơn vị tư vấn đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng theo tỷ lệ quy định tại Quyết định 79/QĐ-BXD và đề nghị thanh toán. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp này chủ đầu tư được quyền chấp nhận hay không?

Trả lời
  • Nam1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc thanh toán hợp đồng điều chỉnh giá thực hiện theo các điều khoàn quy định tại hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng