X

Mức phí thẩm tra công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Tôi đang làm việc tại phòng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện. Do công trình cấp huyện ở quy mô nhỏ chỉ dừng lại ở việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Nếu áp dụng việc thu phí theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 thì phí thu rất thấp so với trước đây khi Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 còn hiệu lực. Tôi xin hỏi phòng có được vận dụng Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 thu phí thẩm tra thiết kế, thu phí thẩm tra dự toán hay không? Hay chỉ được thu ở mức 0,019% đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Thông tư 209/2016/TT-BTC? Và việc chỉ thu phí ở mức 0,019% có làm giảm trách nhiệm của phòng thẩm định không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng thực hiện theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

    Việc thu phí và lệ phí thực hiện theo Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn kèm theo (Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính).

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng