X

Cơ sở thanh toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành công trình

Khoản 5, Điều 32 quy định: “Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình”. Và theo Điểm a, Điều 14 Thông 26/2016/TT-BXD: “Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm công tác phí theo quy định và chi phí khác phục vụ cho công tác kiểm tra”. Vậy kính đề nghị Quý Bộ cho biết cách tính cụ thể và cơ sở để được thanh toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc xác định chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng bằng cách lập dự toán trên cơ sở kế hoạch nghiệm thu, thành phần đoàn công tác, công tác phí theo quy định và các chi phí khác phục vụ công tác kiểm tra.

  Cơ sở để được thanh toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn gồm: dự toán được phê duyệt; công tác phí theo quy định và các chứng từ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài chính.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng