X

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Hiện tôi công tác TPHCM, khi kiểm tra một số dự án có thời gian thực hiện dự án chậm trễ, tôi có thắc mắc sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 40 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11:

“1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Do thiên tai, địch họa hoặc các yếu tố bất khả kháng…

2. Nội dung điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình phải được người quyết định đầu tư cho phép và phải được thẩm định lại. Người quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình”.

Quy định tại Khoản 4, Điều 28 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP: “Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để đưa ra quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án”.

Căn cứ vào các quy định trên, chủ đầu tư đã có công văn gửi cơ quan có thẩm quyền về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án do nguyên nhân khách quan chậm bàn giao mặt bằng thi công. Cơ quan quyết định đầu tư cũng đã có công văn chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án; chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Như vậy, tôi xin hỏi, chủ đầu tư có phải tiến hành trình phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong quyết định đầu tư dự án đã được phê duyệt trước đây không, hay chỉ cần cơ quan quyết định đầu tư chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án bằng công văn chấp thuận là được?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Các quy định về pháp luật xây dựng trong nội dung bạn đọc hỏi ở trên (Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP) hiện đã không còn hiệu lực hoặc đã bị thay thế, do đó đề nghị bạn đọc nghiên cứu Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 14 của Nghị định số 59/2016/NĐ-CP ngày 18/6/2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng để nắm rõ các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng