X

Sửa chữa cầu đường bộ có tính theo giá nhân công xây dựng?

Đối với nhân công làm công tác bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường bộ trong đô thị thì giá nhân công được tính theo nhân công xây dựng cơ bản hay nhân công dịch vụ công ích? Theo tôi tham khảo, nếu căn cứ Thông tư 14/2017/TT-BXD và Quyết định 1149/QĐ-BXD thì giá nhân công làm công tác nêu trên có thể áp dụng theo giá nhân công xây dựng cơ bản; nếu căn cứ Nghị định 130/2013/NĐ-CP và Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH có thể hiểu là áp dụng giá nhân công dịch vụ công ích.

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Định mức ban hành kèm Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 9/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố phần sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng là định mức dự toán xây dựng công trình, không phải định mức dự toán dịch vụ công ích.

    Trường hợp lập dự toán xác định trên cơ sở định mức này và các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì đơn giá nhân công là đơn giá nhân công xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng