X

Trình Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Tại Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 59:

Điều 15. Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình

1. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình với các nội dung quy định tại Điều 28 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Người quyết định đầu tư được phân cấp hoặc ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 của Luật Xây dựng.

2. Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Mẫu tờ trình phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. (Chỉ có 02 mẫu quyết định, không có mẫu quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật)

Như vậy, theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 18/2016/TT-BXD nêu trên, tiêu đề dự thảo khi trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật sẽ là trình dự thảo Quyết định phê duyệt thiết kế thi công – dự toán (dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật) hay trình Dự thảo Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế – kỹ thuật? 

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật khi trình phê duyệt là trình Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

   

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng