X

Chí phí công trình

Công trình nâng cấp, sửa chữa, cải tạo có giá trị dưới 500 triệu đồng, nguồn vốn kinh phí thường xuyên. Theo Quyết định 237/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh An Giang, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 quy định là chỉ cần lập hồ sơ thiết kế – dự toán. Hỏi:

– Cách tính chi phí thiết kế – dự toán có phải được tính theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 không?

– Có được tính chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (thẩm tra, giám sát), chi phí khác (chi phí thẩm định hồ sơ thiết kế, chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư,…) không ?

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Công trình nâng cấp, sửa chữa, cải tạo giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn nhà nước theo quy định chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là hai nội dung của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chi phí lập thiết kế, dự toán của báo cáo kinh tế – kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ % tối đa đã công bố tại bảng số 3 của Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017.

  2. Nội dung của dự toán xây dựng công trình của dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng