X

Phân loại cấp công trình và chứng chỉ hoạt động xây dựng

Theo thông tư số 03/2016/TT-BXD thì tôi không tìm thấy cấp công trình đối với “Xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị mạng LAN, hệ thống điện thoại nội bộ trong tòa nhà”. Vậy tôi xin hỏi, đối với phần công việc nêu trên được gọi là công trình hay hạng mục công trình? Nếu là công trình thì được liệt kê vào cấp bao nhiêu?

Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP, các Nghị định sửa đổi bổ sung: 42/2017/NĐ-CP, 100/2018/NĐ-CP thì lĩnh vực mạng thông tin trong công trình xây dựng không cần đến chủ trì, chủ nhiệm thiết kế. Nếu vậy tổ chức đủ pháp lý để thiết kế lĩnh vực nêu trên cần có các quy định như thế nào để thực hiện được?

Theo quy định tại Khoản 14, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ thì thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không thuộc lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề. Vậy người thực hiện thiết kế có cần chứng chỉ hành nghề không? Nếu không thì người thực hiện thiết kế thuộc chuyên ngành nào có thể đảm nhận được?

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Căn cứ quy định tại Khoản 10 và Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị mạng LAN, hệ thống điện thoại nội bộ trong tòa nhà…là một trong các nội dung công việc của công tác thi công xây dựng công trình. Cấp công trình được xác định theo cấp của công trình được lắp đặt hệ thống mạng LAN, hệ thống điện thoại nội bộ trong tòa nhà…

  Tổ chức thực hiện việc thiết kế lĩnh vực mạng thông tin liên lạc trong công trình phải có đăng ký kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật, các cá nhân của tổ chức thực hiện thiết kế này phải có trình chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận như kỹ sư công nghệ, kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ thông tin… theo quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 và được tổ chức thực hiện thiết kế giao nhiệm vụ.

  Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài thì thiết kế hệ thống thông tin liên lạc trong công trình là một phần của bộ môn thiết kế cơ – điện công trình. Do đó, người chủ trì bộ môn này phải có chứng chỉ thiết kế cơ – điện công trình theo quy định. Trường hợp cá nhân chỉ thực hiện thiết kế (không phải là chủ trì, chủ nhiệm) thì không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề như hướng dẫn ở trên.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng