X

Thẩm quyền thẩm định dự toán của dự án dịch vụ công ích đô thị

Theo quy định tại khoản 4, điều 13, Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và khoản 3 điều 49 Nghị định 136 ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định đối với dự án không có cấu phần xây dựng thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không có thẩm quyền thẩm định. Tuy nhiên, ở huyện tôi có dự án dịch vụ công ích (quét rác các tuyến đường trong nội ô thị trấn) do Ban Quản lý công trình công cộng huyện làm chủ đầu tư có tờ trình gửi đến phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện) đề nghị thẩm định dự toán. Vậy xin hỏi, dự án có thuộc thẩm quyền thẩm định hay không? Nếu không thì cơ quan nào thẩm định để chúng tôi có văn bản trả lời cho Ban quản lý công trình công cộng huyện?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc quản lý định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo Điều 6 và thẩm quyền thẩm định dự toán của dự án dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng