X

Điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng

Theo khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng “Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Nhưng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2005 thì quy định tại khoản 3 điều 32 về Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình thì “Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công ở một số giai đọan bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án”.

Như vậy cho tôi hỏi: Khi điều chỉnh tiến độ kéo dài thêm trong hợp đồng nhưng không vuợt tiến độ tổng thể của dự án thì cấp nào quyết định điều chỉnh? (theo NĐ 37 hay NĐ 59)

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Việc quản lý và điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng áp dụng các nội dung quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng