X

Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước

Tại điểm b, khoản 1, Điều 82 Luật Xây dựng 2014 quy định: “Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước”.

Mặt khác, tại điểm b, khoản 2 Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP lại quy định: “Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước”.

Tức là, cùng là thiết kế 3 bước nhưng Luật Xây dựng quy định người quyết định đầu tư duyệt dự toán xây dựng, nhưng Nghị định quy định chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng. Kính đề nghị Bộ Xây dựng giải đáp thắc mắc này giúp tôi.

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; chủ đầu tư phê duyệt dự toán ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 24 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng