X

Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy định về tổng mức đầu tư: “Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có)”. Nếu dự án dưới 15 tỷ, chủ đầu tư dự án tách làm 2 phần việc: Lập chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước và sau đó mới lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án (trong báo cáo KTKT không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ). Khi quyết toán công trình thì: Tổng mức đầu tư  = Báo cáo kinh tế kỹ thuật + Chi phí bồi thường hỗ trợ. Vậy đơn vị thực hiện như trên có đúng với quy định tại  Khoản 3 Điều 4 Nghị định 32/2015/NĐ-CP không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh quyết toán được thực hiện theo các nội dung quy định tại tài liệu dự án được phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho dự án.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng