X

Nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình

Tôi đang công tác tại BQLDA của huyện và trực tiếp giám sát công trình do BQLDA của mình làm Chủ đầu tư. Sở Xây dựng về kiểm tra chất lượng xây dựng công trình đó và yêu cầu tôi cung cấp Nhật ký giám sát thi công, tôi có giải thích rằng hiện nay Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ không quy định phải có nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình, theo Thông tư 10/2013/TT-BXD cũng không nói về nhật ký giám sát thi công mà chỉ nói ‘Nhà thầu thi công xây dựng, người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình hoặc người giám sát của nhà thầu giám sát thi công xây dựng trong trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn giám sát (sau đây gọi là người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư) phải thực hiện thường xuyên việc ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình’. Như vậy tôi xin hỏi quý Bộ ý kiến của tôi có đúng không?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình có ý kiến như sau:

    Hiện nay, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng không quy định việc tư vấn giám sát phải có nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình. Vì vậy, trừ trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát hoặc hợp đồng xây dựng giữa các bên có quy định khác, tư vấn giám sát không phải lập nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình. Việc ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng./.

    Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng