X

Chi phí thiết kế công trình

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 622/BĐTCP-TTPA ngày 04/9/2013 của bạn đọc Đỗ Văn Hòa ở địa chỉ email hoavec@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến chi phí thiết kế công trình.

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết kế công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật cộng với chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó chi phí thiết kế kỹ thuật được xác định bằng định mức tỷ lệ % (công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD) nhân với chi phí xây dựng trước thuế trong dự toán của công trình được duyệt; chi phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phí thiết kế kỹ thuật trong dự toán của công trình được duyệt. Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác định riêng theo từng loại công trình và tính theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt.

  Như vậy, nếu dự án thực hiện gồm nhiều loại công trình và mỗi loại công trình là một gói thầu thì chi phí thiết kế bản vẽ thi công được tính cho từng loại gói thầu.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng