X

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Tôi đang triển khai thực hiện một công trình chỉ Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Sở Xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, trước khi thực hiện đấu thầu phải thực hiện điều chỉnh dự toán theo đơn giá nhân công, vật liệu tại thời điểm tổ chức đấu thầu (dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt).

Vậy cho tôi hỏi: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 32/2015/NĐ-CP có quy định: Trường hợp điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh. Nhưng theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quy định: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Nghị định 59/2015/NĐ-CP). Nhưng khi nghiên cứu Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì chưa thấy có Điều, Khoản nào quy định về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán điều chỉnh đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Vậy trước khi chủ đầu tư điều chỉnh dự toán thì cơ quan nào thẩm định dự toán điều chỉnh? Có phải chủ đầu tư phải gửi hồ sơ dự toán điều chỉnh về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng thẩm định làm cơ sở cho chủ đầu tư phê duyệt hay không? Hay chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt? Đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật khi điều chỉnh dự toán không vượt tổng mức đầu tư thì phải phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hay chỉ phê duyệt dự toán điều chỉnh?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 31 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng