X

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu

Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: “Nội dung dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng“.

Khoản 4, Điều 13 Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy định: “Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định theo tỷ lệ % của các chi phí đã xác định trong dự toán gói thầu và thời gian thực hiện gói thầu nhưng không vượt mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí dự phòng của dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt“.

Tôi xin hỏi, nếu trong dự toán xây dựng công trình đã duyệt với tỷ lệ dự phòng là 5% thì tỷ lệ dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng lấy bao nhiêu %? Có cần tính toán hay là lấy giá trị bất kỳ, miễn sao không vượt 5%?

Thành phần dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng có phải gồm 2 yếu tố là dự phòng cho khối lượng phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá như trong chi phí dự phòng dự toán xây dựng công trình không?

Nếu dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm 2 yếu tố là dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá thì trường hợp gói thầu quy mô nhỏ phải áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thì dự phòng cho khối lượng phát sinh này là phát sinh trong hay ngoài thiết kế?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

  Việc xác định chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được quy định tại Điều 13 Nghị định 32/2015/NĐ-CP “Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định theo tỷ lệ % của các chi phí đã xác định trong dự toán gói thầu và thời gian thực hiện gói thầu nhưng không vượt mức tỷ lệ phần trăm chi phí dự phòng của dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt”. Do đó đối với trường hợp của quý đơn vị, tỷ lệ % chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu cần được tính toán xây dựng một cách phù hợp, đảm bảo hiệu quả và không được vượt tỷ lệ chi phí dự phòng của dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt.

  Chi phí dự phòng trong hợp đồng trọn gói bao gồm 2 yếu tố là dự phòng cho khối lượng phát sinh trong phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế và dự phòng cho yếu tố trượt giá.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng