X

Phân cấp công trình xây dựng

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014, “Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cấp công trình thuộc dự án được xác định theo Quyết định đầu tư”.

Đề nghị Quý Bộ cho biết đối với các dự án xây dựng công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày Thông tư số 09/2014/TT-BXD có hiệu lực nhưng trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư không nêu rõ cấp công trình thì từ ngày 01/9/2014 (ngày Thông tư số 09/2014/TT-BXD có hiệu lực) cấp công trình này được xác định theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 hay Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014?

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định về xử lý chuyển tiếp tại Điều 35 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng thì cấp công trình được xác định theo Quyết định đầu tư xây dựng công trình chứ không phải Chủ trương đầu tư.

  Trường hợp cấp công trình không được nêu rõ trong Quyết định đầu tư xây dựng công trình thì việc xác định cấp công trình được thực hiện theo các quy định của pháp luật về phân cấp công trình tại thời điểm ký Quyết định đầu tư xây dựng công trình.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng