X

Xác định quỹ đất nhà ở xã hội khi lập quy hoạch các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị

Hiện tại, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang lập đề án công nhận đô thị loại III, đã có Quyết định công nhận là đô thị loại IV. Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 100 số 100/2015/NĐ-CP về phát triển quản lý nhà ở xã hội: “Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội”. Vậy tôi xin hỏi: Đối với trường hợp thị xã Bến Cát đang lập đề án công nhận là đô thị loại III thì có được bắt buộc chủ đầu tư các dự án quy hoạch chi tiết 1/500 dành ra quỹ đất nhà ở xã hội là 20% theo Khoản 1 Điều 5  như trên không?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội: “Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.”

  Như vậy, đối với trường hợp thị xã Bến Cát đang lập đề án công nhận (đang quy hoạch để được công nhận) là đô thị loại III thì chủ đầu tư phải dành quỹ đất trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để xây dựng nhà ở xã hội.

  Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng