X

Chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế hỏi về nội dung liên quan đến chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Trả lời
  • Pham Duy Anh1 năm trước

    Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại điểm 3.2.3 mục 3 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình: “Trường hợp lập dự án đầu tư mà chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án xác định bằng 65% mức chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 theo quy định hiện hành”. Do vậy, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 95/ĐTTM-DV thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án đầu tư xây dựng cảng nội địa ICD Mỹ Đình xác định bằng 65% mức chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 theo quy định hiện hành.

    Nguồn: Công văn 995/BXD-KTXD, ngày 07/05/2015

    Nguồn: Bộ xây dựng