X

Xác định nhóm công trình xây dựng bưu chính viễn thông

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ở địa chỉ email ctdtxd_td@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc xác định nhóm công trình xây dựng bưu chính viễn thông.

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    1. Phụ lục I Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định việc phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình căn cứ theo quy mô, tính chất của dự án đầu tư; theo đó dự án đầu tư xây dựng công trình bưu chính, viễn thông được phân thành 3 nhóm A, B, C tùy thuộc tổng mức đầu tư. Trường hợp nếu dự án đầu tư công trình thông tin truyền thông do Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng lập có tổng mức đầu tư đưới 48 tỷ VNĐ thì dự án thuộc nhóm C (2.III.Phụ lục I).

    2. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định về quản lý chất lượng cho từng loại, cấp công trình. Trường hợp công trình Nhà trung tâm điều hành Thông tin liên lạc có tổng mức đầu tư dưới 48 tỷ đồng, đề nghị quý Công ty tham khảo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng để lựa chọn cấp công trình; thực hiện thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình theo quy định.

    Nguồn: Bộ xây dựng