X

Nghiệm thu công trình xây dựng

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP). Theo đó, tại Điều 8: Nghiệm thu công việc xây dựng và Điều 9: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Thông tư không đề cập đến công tác nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng (được phân thành 01 điều tại Thông tư 10/2013/TT-BXD, ngày 25/7/2013 hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP). Vậy chúng tôi tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng thì thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm những ai, có cần đại diện chủ đầu tư tham gia và ký biên bản nghiệm thu hay không? Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình có phải là nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hay không?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau

  Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng được quy định tại Điều 30 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, theo đó thành phần tham gia nghiệm thu được thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng có liên quan.

  Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình không phải là nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, được quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng