X

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Tại khoản 7, Điều 67 Luật Đấu thầu về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng có quy định “Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Theo khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng “Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Tôi xin hỏi, khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng nhưng không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu có được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Luật Đấu thầu được áp dụng chung cho các hoạt động đấu thầu trong nước về cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp. Trong trường hợp Luật Đấu thầu mâu thuẫn hoặc không nhất quán với luật chuyên ngành thì luật chuyên ngành sẽ được áp dụng. Do đó, nếu quý đơn vị muốn điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây dựng thì cần phải rà soát, nghiên cứu và tuân thủ với các văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng xây dựng của Luật Xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng