X

Việc thực hiện gói thầu xây lắp

Tổng công ty A (doanh nghiệp nhà nước), giao cho Công ty B (công ty con của Tổng công ty A, 100% vốn của tổng công ty nhưng có mã số riêng và hạch toán độc lập) thực hiện gói thầu xây lắp giá trị khoảng 50 tỷ theo hình thức tự thực hiện của Nghị định 85/2009/NĐ-CP. Xin hỏi có đúng luật hay không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

  Luật Đấu thầu (Điều 23) quy định hình thứ tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư là nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thuộc dự án do mình quản lý và sử dụng. Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, dự toán cho gói thầu phải được phê duyệt theo quy định. Đơn vị giám sát việc thực hiện gói thầu phải độc lập với chủ đầu tư về tổ chức và tài chính.

  Cụ thể hóa nội dung này, tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP (Điều 44 khoản 1) quy định khi áp dụng hình thức tự thực hiện, chủ đầu tư phải bảo đảm có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ công việc thuộc gói thầu và phải bảo đảm việc tự thực hiện của chủ đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn so với việc lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện gói thầu cũng như phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  (i) Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhạn đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập) phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

  (ii) Đủ nhân lực chủ chốt, cán bộ, công nhân kỹ thuật sử dụng gói thầu thuộc chủ đầu tư (trừ lao động phổ thông); đủ máy móc, thiết bị dùng để thi công gói thầu và phải thuộc sở hữu của chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư phải chứng minh được khả năng huy động được máy móc, thiết bị dùng cho gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu.

  Đối với tình huống này, công ty B là công ty con của Tổng công ty A (A nắm 100%) nhưng có mã số riêng và hạch toán độc lập, như vậy, công ty B và Tổng công ty A là hai pháp nhân độc lập do đó việc Tổng công ty A giao cho công ty B thực hiện gói thầu xây lắp theo hình thức tự thực hiện là không phù hợp với quy định nêu trên./.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng