X

Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Theo điểm c, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu “Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói”. Đối với gói thầu tư vấn ở đây có thể hiểu là gói thầu tư vấn quy mô nhỏ không? Hay toàn bộ gói thầu tư vấn? Gói thầu tư vấn quy mô nhỏ là gói thầu tư vấn như thế nào? Và đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng thì chi phí khảo sát theo đơn giá, chi phí thiết kế theo tỷ lệ %. Vậy khi để hợp đồng trọn gói thì chi phí thiết kế phải xác định như thế nào? Vì chi phí thiết kế tính bằng hệ số % nhân với chi phí xây lắp, mà chi phí xây lắp tại thời điểm ký hợp đồng tư vấn thiết kế chưa chính xác được.

Theo khoản 1 Điều 143 Luật Xây dựng, “Điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng”. Vậy thời gian thực hiện hợp đồng ở đây là trong quá trình đang thi công mới được điều chỉnh hay thi công xong rồi mà chế độ tiền lương, chính sách nhà nước thay đổi có hiệu lực trong thời gian thi công vẫn được điều chỉnh?

Trả lời
 • Huyền Kyubi9 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Các vấn đề liên quan đến Luật đấu thầu đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp.

  2. Đối với hợp đồng tư vấn thiết kế, giá hợp đồng xác định căn cứ vào định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt hoặc giá trị xây dựng trong tổng mức đầu tư. Nếu không phù hợp thì lập dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Việc thanh toán hợp đồng tư vấn thiết kế theo thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
  3. Khoản 1 điều 143 Luật Xây dựng quy định: “điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng”. Tại khoản 1 điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng xây dựng cũng quy định: “Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký”.

  Như vậy, trường hợp chính sách thay đổi tiền lương của nhà nước có hiệu lực trong thời gian thi công như nêu tại văn bản hỏi, nếu tại thời điểm nhà thầu thi công xong rồi nhưng chưa làm các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thì nhà thầu vẫn được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng thực hiện kể từ khi các chính sách đó có hiệu lực nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

  Vụ Kinh tế xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng