X

Chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước có thể tự lập thiết kế bản vẽ thi công và tự phê duyệt bản vẽ thi công được không?

Theo quy định tại Điều 4, mục 4 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về việc “Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật”. Vậy tôi xin hỏi: Đối với đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) chủ đầu tư có thể tự lập thiết kế bản vẽ thi công (phòng tư vấn thiết kế của công ty thực hiện) và trình chủ đầu tư phê duyệt theo đúng quy định có được không?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ vào Mục a Khoản 1 Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì Chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

  2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công còn tùy thuộc vào nguồn vốn xây dựng công trình được quy định như sau:

  Nếu công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Khoản 2 Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tự xây dựng (Nghị định 59/2015/NĐ-CP) thì Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trường hợp thiết kế ba bước; Người quyết định đầu tư phê duyệt bản vẽ thi công trường hợp thiết kế 2 bước.

  Nếu công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì theo Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

  Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng