X

Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

Phòng quản lý xây dựng công trình là đơn vị thay mặt cho Chủ đầu tư thẩm định các công trình, dự án được giao. Thay mặt Phòng quản lý xây dựng công trình tôi xin hỏi Bộ Xây dựng và các phòng ban chức năng trả lời một số thắc mắc như sau:

Đối với lệ phí thẩm định TKBVTC+DT trước đây được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 01/2/2012 Thông tư này được thay thế bởi Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính, tuy nhiên Thông tư này không quy định cụ thể lệ phí thẩm định TKBVTC+DT. Như vậy lệ phí thẩm định TKBVTC+DT có được tính theo chi phí thẩm tra TKBVTC+DT tại Công văn số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng hay không?

Đối với một số công trình Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thẩm tra TKBVTC+DT, nhưng Phòng quản lý xây dựng công trình vẫn phải thẩm định lại trước khi trình duyệt thì có được tính chi phí thẩm định TKBVTC+DT nữa hay không, nếu có thì áp dụng định mức như thế nào?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Hiện nay, không có quy định về lệ phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình, chỉ có chi phí thẩm định (trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện) hoặc chi phí thẩm tra (trường hợp thuê tư vấn thực hiện) thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

  Việc thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán chi phí thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán được tính theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện thì chủ đầu tư sẽ được hưởng khoản chi phí này.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng