X

Áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí thiết kế

Chúng tôi thiết kế cải tạo công trình mạng lưới đường ống cấp nước hiện đang sử dụng. Khi tính chi phí thiết kế chúng tôi đã tính hệ số điều chỉnh tăng chi phí thiết kế là 1,30 cho công trình đường ống cấp nước cấp IV (Theo quy định tại mục 3.3.14 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009). Vậy cho tôi hỏi, chúng tôi có được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng là 1,2 cho trường hợp thiết kế cải tạo (theo quy định tại mục 3.3.6.1 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009) không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc tính chi phí thiết kế cải tạo công trình mạng lưới đường ống cấp nước được quy định tại bảng số 12, số 13, mục 3.3.14 và mục 3.3.6.1 của Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng