X

Lập dự toán theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Hiện nay một số chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có yêu cần đơn vị tư vấn lập dự toán theo Nghị định này. Tuy nhiên Nghị định này mới chỉ đưa ra khung cấu thành của dự toán, phương pháp tính các khoản mục chi tiết chưa có. Vậy chủ đầu tư yêu cầu như vậy là đúng hay sai? Nếu đúng thì đơn vị lập dự toán phải tính toán các khoản mục kia thế nào? Nếu sai, đơn vị tư vấn vẫn phải lập dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2010/TT-BXD có đúng không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời ông Hoàn như sau:

    Trong thời gian chưa có thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định 32/2015/NĐ-CP về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì quý đơn vị lập cơ cấu dự toán chi phí theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP và chi tiết dự toán theo Thông tư 04/2010/TT-BXD về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Nghị định 32/2015/NĐ-CP và Thông tư 04/2010/TT-BXD, quý đơn vị áp dụng theo các Điều khoản và nội dung quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng