X

Điều chỉnh chi phí nhân công xây dựng

Ngày 29/4/2016 vừa qua, Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh tôi công tác có công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Theo văn bản công bố trên (phần xử lý chuyển tiếp) Sở Xây dựng cho phép “đối với các dự án, dự toán, các gói thầu đến ngày 01/5/2016 chưa ký kết hợp đồng xây dựng, Chủ đầu tư tổ chức thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công theo công bố đơn giá nhân công của Sở Xây dựng”. Vậy cho tôi hỏi: Đối với hợp đồng xây dựng áp dụng loại hợp đồng trọn gói theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 thì Chủ đầu tư có được phép điều chỉnh nhân công theo công bố đơn giá nhân công của Sở Xây dựng, làm cơ sở điều chỉnh giá gói thầu, ký kết phụ lục hợp đồng hay không?

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Căn cứ khoản 2, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng