X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và chi phí tư vấn giám sát trong hồ sơ dự thầu

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 295/PC-TTCP ngày 06/6/2014 của bạn đọc Nguyễn Quốc Việt ở địa chỉ email quocvietnguyen1982@yahoo.com hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và chi phí tư vấn giám sát trong hồ sơ dự thầu.

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng theo tỷ lệ (%) được tính theo tỷ lệ (%) giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc. Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ lệ (%) được xác định trong hợp đồng nhân với giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc.

  2. Chi phí tư vấn giám sát trong hồ sơ dự thầu về nguyên tắc phải đảm bảo đủ trang trải chi phí mà đơn vị tư vấn sẽ phải bỏ ra để thực hiện hợp đồng, phù hợp với phương án kỹ thuật đã đề xuất và phải xuất phát từ chiến lược kinh doanh của mình. Bên cạnh đó chi phí này phải đảm bảo tính cạnh tranh. Do vậy đơn vị bạn cần tính toán, xác định chi phí tư vấn giám sát sao cho phù hợp.

  Vụ Kinh tế Xây dựng
  Nguồn: Công văn 2562/BXD-KTXD, ngày 14/10/2014

  Nguồn: Bộ xây dựng