X

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi đã và đang tham gia đấu thầu gói xây lắp quy mô nhỏ, áp dụng hợp đồng trọn gói với các nội dung sau:

– Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thì chi phí xây dựng là: A.

– Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì giá gói thầu là: A + B (Chi phí dự phòng dành cho xây lắp).

– Giá trúng thầu là: C (nếu như trúng thầu).

Tôi xin được hỏi: Theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT thì giá gói thầu bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng. Chi phí dự phòng bao gồm chi phí dự phòng do trượt giá, do phát sinh khối lượng và do các yếu tố rủi ro…vậy:

– Trong hồ sơ dự thầu của chúng tôi có được phân bổ chi phí dự phòng B vào trong giá dự thầu hay không? Phân bổ như thế nào?

– Giá trúng thầu (C) có được lớn hơn giá trị chi phí xây dựng (A) hay không? Nếu được thì có cần phải làm quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán cho phần chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá trị chi phí xây dựng hay không?

– Nếu như trong quá trình thi công, không có trượt giá, không có phát sinh khối lượng… thì khi làm quyết toán, giá trị phần phân bổ đó có bị trừ đi hay không?

– Với trường hợp khối lượng thừa (thiếu) so với hồ sơ mời thầu xây lắp. Phần khối lượng thừa (thiếu) này đã được các bên xác nhận là đúng, cần được bổ sung và không vượt tổng mức đầu tư thì giá trị khối lượng thừa (thiếu) đó có được đưa ngay vào trong hợp đồng xây lắp không? Với phần giá trị khối lượng thừa (thiếu) đó có cần làm quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán hay không? Các chi phí về quản lý dự án, Chi phí về tư vấn đầu tư xây dựng…có được điều chỉnh theo hay không?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

  Cơ cấu giá gói thầu được quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, giá gói thầu bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng.

  Việc thực hiện phân bổ chi phí dự phòng vào giá gói thầu thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Cơ cấu gói thầu được quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ cấu chi phí xây dựng được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Căn cứ vào các quy định trên để bổ sung hay không bổ sung chi phí dự phòng.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

  Việc điều chỉnh khối lượng công việc phát sinh trong hợp đồng được quy định tại Điều 37, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các chi phí tư vấn được quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng