X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên Ấn hỏi về nội dung liên quan đến việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

  Tại điểm 8.3.1 khoản 8.3 và điểm 8.4.2 khoản 8.4 Điều 8 của hợp đồng số 11/2012/HĐKT-BQLDA này 02/11/2012 kèm theo văn bản số 02/2015/CV-TA ngày 06/3/2015, các bên đã thỏa thuận:

  – Ban quản lý dự án sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên của Liên danh theo khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu, thanh toán của thành viên đó.

  – Sau khi các vật tư, vật liệu chính đã được nhà thầu mua về đến công trình và được nghiệm thu, đảm bảo yêu cầu về chất lượng thì nhà thầu sẽ được Ban quản lý dự án thanh toán đến 80% giá trị của vật liệu sau khi khấu trừ số tiền đã tạm ứng tương ứng.

  Do đó, nếu khối lượng vật tư, vật liệu chính được nhà thầu (Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên Ấn) mua về đến công trình và được nghiệm thu, đảm bảo yêu cầu về chất lượng thì được thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng, phù hợp quy định của pháp luật có liên quan.

  Nguồn: Công văn 08/BXD-KTXD, ngày 06/04/2015

  Nguồn: Bộ xây dựng