X

Quyết toán hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thăng Long 12 hỏi về nội dung liên quan đến việc quyết toán hợp đồng xây dựng.

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các văn bản pháp lý có liên quan. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng thì chi phí thiết kế xác định theo tỷ lệ phần trăm chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công có giá hợp đồng theo hình thức tỷ lệ phần trăm thì giá trị quyết toán hợp đồng được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận trong hợp đồng và chi phí xây dựng trong dự toán được duyệt trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác.

    Nguồn: Công văn 2995/BXD-KTXD, ngày 19/11/2014

    Nguồn: Bộ xây dựng