X

Chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Công ty cổ phần Quy hoạch – kiến trúc xây dựng ở địa chỉ email ctktxd@… hỏi về nội dung liên quan đến việc xác định chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng.

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

  1. Chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Đối với công trình Trung tâm hội nghị cấp tỉnh không áp dụng hệ số điều chỉnh k=1,2.

  2. Đối với giá hợp đồng theo tỷ lệ % khi nhà thầu tư vấn hoàn thành các công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết thì chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu tư vấn số tiền bằng tỷ lệ % xác định trong hợp đồng nhân với giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc theo nội dung hợp đồng đã ký.

  3. Trường hợp thay đổi nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn thiết kế thì các bên làm rõ nội dung thay đổi, thương thảo để xem xét việc điều chỉnh chi phí tư vấn tương ứng với nội dung thay đổi phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình, hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

  Nguồn: Bộ xây dựng