X

Quy định về phí thẩm định thiết kế, dự toán

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Ông Lê Minh Tân công tác tại Sở Công Thương tỉnh Hà Giang đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng quy định tại Luật Xây dựng.

Theo ông Tân phản ánh, đối với công trình vốn ngân sách Nhà nước thì cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Điều 58 và thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng quy định tại khoản 1, 2 Điều 82 Luật Xây dựng.

Đối với công trình vốn khác, cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Điều 58 và thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng quy định tại khoản 3, Điều 82.

Phí thẩm định theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ quy định phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Ông Tân hỏi, Chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn thẩm định 2 giai đoạn: Thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc dự toán thì tiền thu như thế nào?

Nếu cơ quan chuyên môn thẩm định không yêu cầu Chủ đầu tư thuê tư vấn ngoài thẩm tra thì số tiền thẩm tra cơ quan chuyên môn có được hưởng không? Trường hợp cơ quan chuyên môn có khả năng thẩm tra thì cơ quan chuyên môn có được vừa thẩm tra, vừa thẩm định không?

Trả lời
 • Nam9 tháng trước

  Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  Về phí thẩm định dự án đầu tư

  Tại khoản 7, Điều 57 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: Phí thẩm định dự án và thiết kế cơ sở được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

  Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Pháp lệnh phí, lệ phí, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

  Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 176/2011/TT-BTC quy định:

  “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng thu tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được để lại 65% trên số tiền phí thẩm định thu được và chuyển cho cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở 25% trên số tiền phí thẩm định thu được và 10% nộp vào ngân sách nhà nước.

  Đối với dự án khác (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước): Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định thì người quyết định đầu tư nộp 25% trong số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng cho cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở”.

  Căn cứ quy định trên, cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở được hưởng 25% trên số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

  Về phí thẩm định thiết kế và dự toán

  Tại điểm b, khoản 1, Điều 87 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: Cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng xây dựng có quyền thu phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  Theo Luật Xây dựng có quy định về phí thẩm định thiết kế, dự toán, nhưng không quy định về thu phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

  Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng, trong đó có quy định về phí thẩm tra thiết kế và phí thẩm tra dự toán.

  Tại khoản 36 và khoản 37, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

  Như vậy, theo quy định của Luật Xây dựng thì việc cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra, đánh giá về thiết kế công trình xây dựng được gọi là thẩm định thiết kế (trước đây theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP gọi là thẩm tra thiết kế).

  Căn cứ quy định trên, việc tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán của cơ quan chuyên môn được thu phí theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; khi tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công thì không thu phí.

  Theo : chinhphu.vn

  Nguồn: Bộ xây dựng