X

Chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Viện Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An hỏi về nội dung liên quan đến việc xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tính theo định mức chi phí quy định tại Bảng số 10 – Phần I Phụ lục kèm theo Thông tư này và nhân với quy mô diện tích quy hoạch. Do vậy đối với trường hợp nêu tại văn bản số 57/VQH-KH thì việc xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 như đơn vị trình phê duyệt là phù hợp.

  Trường hợp lập dự án đầu tư mà chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án xác định theo quy định tại điểm 3.2.3 mục 3 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng