X

Thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu hỏi về nội dung liên quan đến việc thẩm tra dự toán xây dựng công trình và việc chỉ định tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế.

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Về việc thẩm tra dự toán xây dựng công trình:

  Nội dung thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD. Tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD có quy định: “Trong trường hợp cần thiết, người phê duyệt thiết kế đề xuất với cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thêm các nội dung khác ngoài các nội dung cần thẩm tra đã quy định tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều này”.

  2. Về việc chỉ định tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế:

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không đủ điều kiện để thẩm tra thiết kế thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế. Việc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD.

  Nguồn: Công văn 1593/BXD-HĐXD, ngày 16/07/2014

   

  Nguồn: Bộ xây dựng