X

Lập quy trình bảo trì đường đô thị

Căn cứ Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về Bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì, nếu chưa có quy trình bảo trì thì các đơn vị liên quan (như: Cơ quan quản lý đường bộ, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ) tổ chức lập hoặc thuê tư vấn lập quy trình bảo trì công trình đường bộ và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Đối với hệ thống đường địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc phân cấp thẩm định, phê duyệt quy trình bảo trì công trình đường bộ.

Theo khoản b, mục 3, điều 6 của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ là: Công trình, hạng mục công trình đã có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì được cơ quan có thẩm quyền ban hành thì không bắt buộc lập quy trình bảo trì.

Công tác bảo dưỡng đường đô thị hiện nay Công ty đang triển khai thực hiện thường xuyên hang năm và áp dụng “Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ” kèm theo Quyết định số 1527/2003/BGTVT ngày 28/5/2003 và định mức bảo dưỡng đường kèm theo quyết định số 3479/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/10/2001 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Một số tuyến đường đã đưa vào khai thác sử dụng từ lâu trước khi các văn bản quy định về bảo trì công trình được ban hành nên chưa xây dựng quy trình bảo trì. Như vậy các tuyến đô thị nói trên có cần xây dựng quy trình bảo trì hay không? Nếu xây dựng quy trình bảo trì thì Công ty trình cho cơ quan, ban ngành nào thẩm định và phê duyệt?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc tổ chức thực hiện bảo trì công trình đường đô thị do công ty thực hiện phải tuân thủ quy định của Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng, Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

  Hiện nay “Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ” kèm theo Quyết định số 1527/2003/BGTVT ngày 28/5/2003 của Bộ Giao thông Vận tải đã được thay thế bằng Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN.

  Trong trường hợp áp dụng TCCS 07:2013/TCĐBVN nếu không phù hợp thì Quý công ty có thể tự tổ chức lập quy trình bảo trì trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ để tổ chức thực hiện bảo trì.


  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng