X

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình

Xin Quý Bộ giải đáp giúp tôi thắc mắc sau: Tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP:

Điều 12. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

2. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng.

3. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định.

2. Tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có).

Vậy nhiệm vụ khảo sát sẽ phải lập trước khi chọn Nhà thầu hay sau khi có Nhà thầu, vì trước đây thông thường Chủ nhiệm khảo sát của Nhà thầu sẽ lập Nhiệm vụ khảo sát và Chủ nhiệm khảo sát làm việc này là đúng nhất vì họ có chuyên môn và chức năng. Đề nghị làm rõ trong trường hợp Chủ đầu tư chỉ có kỹ sư kinh tế hoặc xây dựng thì có đủ khả năng lập nhiệm vụ khảo sát không?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Chủ đầu tư sau khi đã lựa chọn được nhà thầu thiết kế sẽ giao nhà thầu thiết kế lập nhiệm vụ khảo sát theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 15) dựa trên thiết kế cơ sở đã lập. Nhiệm vụ khảo sát này sẽ được đưa vào hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng.

  Trường hợp chủ đầu tư giao nhà thầu khảo sát lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 15 thì được hiểu là khảo sát tìm kiếm địa điểm xây dựng công trình hoặc khảo sát sơ bộ phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

  2. Để được lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng thì chủ đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực đối với chủ nhiệm và tổ chức tư vấn thiết kế hoặc khảo sát theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng