X

Chi phí thẩm định, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

Theo quy định Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế công trình.

Trường hợp, đối với công trình cấp IV Chủ đầu tư có đủ điều kiện tự thẩm định và phê duyệt thiết kế, không cần thuê thẩm tra. Vậy, phí thẩm định trong trường hợp này lấy theo quy định nào, lấy bằng chi phí thẩm tra theo Quyết định số 957/QĐ-BXD 29/9/2009 của Bộ Xây dựng có đúng quy định không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

    Trường hợp chủ đầu tư có đủ điều kiện, năng lực để thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thì chủ đầu tư sẽ được hưởng chi phí thẩm định này. Chi phí thẩm định, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được xác định theo hướng dẫn tại Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 và Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

    Trung tâm Thông tin

    Nguồn: Bộ xây dựng