X

Lập dự toán xây dựng công trình

Trong thực tế áp dụng Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan, Đơn vị chúng tôi gặp phải tình huống cần xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng liên quan đối với gói thầu EPC như sau: Đối với gói thầu EPC thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói đã hoàn tất giai đoạn ký kết hợp đồng thì có bắt buộc lập dự toán xây dựng khi lập thiết kế bản vẽ thi công không? Trường hợp có lập dự toán thì giá trị dự toán phải xác định căn cứ trên giá ký kết hợp đồng có đúng không? Có bắt buộc phải thẩm định giá thiết bị trong trường hợp lập dự toán ở trên không? Trường hợp quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán của cơ quan chức năng có giá trị dự toán thấp hơn giá ký hợp đồng (hợp đồng trọn gói theo thiết kế sẽ được duyệt) thì khi thanh toán hợp đồng chủ đầu tư có được quyền cắt bớt giá trị hợp đồng đã ký với nhà thầu do có chênh lệch về giá dự toán được duyệt so với giá đã ký hợp đồng không?

Trả lời
  • Quang Lê Minh8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc quản lý thực hiện hợp đồng EPC thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, đối với gói thầu EPC thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói đã hoàn tất giai đoạn ký kết hợp đồng thì không bắt buộc lập dự toán xây dựng khi lập thiết kế bản vẽ thi công.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng