X

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công ty tôi đang triển khai thực hiện việc điều chỉnh diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường do diện tích khai thác đã được cấp giấy phép khai thác bị vướng diện tích đất rừng nên phải trả lại một phần diện tích và đã được UBND tỉnh phê duyệt lại trữ lượng, diện tích khai thác,….Vậy chúng tôi xin hỏi, khi lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh khai thác mỏ có phải trình Sở Xây dựng thẩm định không hay chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo nội dung tại văn bản nêu trên, dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường thuộc hạng mục lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, có thay đổi quy mô dự án (trữ lượng, diện tích khai thác). Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và thuộc trường hợp quy định về dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Khoản 3 Điều 52 của Luật này thì việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

  Chủ đầu tư cần căn cứ loại nguồn vốn và loại công trình của dự án (theo quy định tại Bảng 1.2 Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT- BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng), gửi hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng  

  Nguồn: Bộ xây dựng