X

Chi phí dự án đầu tư xây dựng

Theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng, chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đưa ra định mức cho các công việc trên. Mặt khác theo quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định tại Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu có hướng dẫn các khoản mục chi phí, làm căn cứ cho chủ đầu tư áp dụng. Đơn vị chúng tôi áp dụng định mức tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo Quyết định 79/QĐ-BXD sử dụng cho việc Chủ đầu tư thuê nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, quá trình thẩm định dự toán, cơ quan thẩm định yêu cầu phải áp dụng theo quy định tại Nghị định số 63/NĐ-CP. Vậy kính đề nghị quý Bộ hướng dẫn để chúng tôi áp dụng theo đúng pháp luật.

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Chi phí dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng