X

Giấy phép xây dựng

Dự án của chúng tôi là dự án nhà máy nhiệt điện được đầu tư theo hình thức BOT. Dự án đã được Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư và đã được Bộ Công Thương phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi truờng. Theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP, dự án sẽ không cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì vậy, chúng tôi có cần thiết phải xin Giấy phép xây dựng nữa không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định đầu tư (phê duyệt dự án đầu tư) thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng