X

Phân cấp công trình xây dựng trụ sở làm việc thế nào?

Trụ sở làm việc 5 tầng của Huyện ủy theo phân cấp tại Phụ lục 2 (quy mô công suất hoặc tầm quan trọng), Thông tư số 03/2016/TT-BXD là công trình cấp II và tại Phụ lục 2 (quy mô kết cấu) là công trình cấp III. Nay bên tôi có lập Dự án trang trí nội thất: trần thạch cao, dán giấy tường, ốp gỗ tường và thảm sàn… của một số phòng thuộc trụ sở làm việc 05 tầng của Huyện ủy. Tôi xin hỏi, Dự án này thuộc cấp nào theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD để lập hồ sơ trình đúng cấp có thẩm quyền?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Phân cấp công trình được quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Theo Bảng 1.1.7 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì Công trình “trụ sở làm việc của Huyện ủy” được xác định là công trình cấp II.

  Về phân loại dự án, phân loại dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng