X

Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Trường hợp dự án A thời gian thực hiện dự án 2016-2019, thời gian thực hiện hợp đồng thi công đến tháng 5/2017 nhưng nhà thầu thi công chưa xong. Theo mục 3 và 4 điều 32 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư tự gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng được không? (trường hợp không vượt thời gian thực hiện dự án)

Trả lời
  • Kiều Hà9 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng