X

Quy định về việc giữ lại tiền bảo hành công trình

Cơ quan tôi ký hợp đồng sửa chữa trụ sở giá trị 200 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Trong hợp đồng không có điều khoản yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo lãnh bảo hành công trình và cũng không yêu cầu giữ lại 5% bảo hành công trình. Khi hồ sơ đưa đến Kho bạc thì Kho bạc yêu cầu cơ quan tôi phải điều chỉnh hợp đồng, đề nghị nhà thầu thực hiện bảo hành công trình và giữ lại 5% bảo hành theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Xin hỏi, Kho bạc yêu cầu như vậy có đúng không, cơ quan tôi có bắt buộc giữ lại 5% bảo hành không?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 6, Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; mức tiền bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương…”.

  Mức tiền bảo hành căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP để thực hiện.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng