X

Quy định về thời gian cấp phép xây dựng

Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đề cập đến quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng. Quy trình này quy định chi tiết số ngày xử lý hồ sơ, tuy nhiên có chỗ ghi ngày làm việc, có chỗ chỉ ghi ngày, gây lúng túng cho người thực thi. Ví dụ: Mục e, Khoản 1, Điều 102 ghi “Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ”. Vậy 15 ngày này là ngày làm việc hay bao gồm cả ngày nghỉ?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014: “Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

  Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này”.

  “Thời gian 30 ngày, 15 ngày” ở đây được hiểu là bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng