X

Nhà thầu phụ cũng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng?

Đơn vị chúng tôi đang thi công một số công trình xây dựng cấp 1 (đơn vị đã được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng – hạng 1). Trong quá trình thi công đơn vị chúng tôi có sử dụng một số nhà thầu phụ (ví dụ: Nhà thầu thi công phần cọc khoan nhồi, tường vây; nhà thầu thi công phần ngầm; nhà thầu thi công phần cửa;….). Tôi xin hỏi là các nhà thầu phụ có phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức khi tham gia thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

  Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thì chỉ được thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tố chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng