X

Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Hiện tôi đang công tác tại một đơn vị tư vấn, đơn vị tôi có tham gia lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định, chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương được chúng tôi tính theo hướng dẫn của Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng (theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng). Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đã có văn bản yêu cầu không được tính chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong tổng mức đầu tư (theo Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ), mặc dù Chủ đầu tư đã có văn bản giải thích nguồn kinh phí sự nghiệp của cơ quan không được dự trù để hạnh toán và thanh toán chi phí này. Vậy tôi xin hỏi: Chi phí lập báo cáo chủ trương đầu tư không được tính trong tổng mức đầu tư theo ý kiến của Sở Xây dựng như vậy có hợp lý không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có) của dự án đầu tư xây dựng là một khoản mục chi phí được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng